Monitoring door studenten

Home   ›   Monitoring door studenten

Studenten van de opleiding Leefbare Stad en Klimaat van Yuverta Dordrecht dragen bij aan Bijenlandschap IJsselmonde door middel van de monitoring van de vegetatie in het gebied. Dit sluit goed aan op de monitoring van wilde bijen die gedaan wordt door Linde Slikboer van Stichting EIS, kenniscentrum insecten.

In het voorjaar en in het najaar zijn studenten van Yuverta enkele dagen het veld ingegaan voor een ecologische nulmeting. De laatste veldwerkdag volgt binnenkort. De nadruk ligt op het in beeld brengen van de soortenrijkdom van de voor wilde bijen relevante vegetatie. De studenten kregen ook een masterclass praktijkgericht onderzoek en veldwerk van Heidi Kamerling (practor Groene Leefbare Stad van Yuverta) en een les over bijen van Linde Slikboer. Heidi Kamerling assisteert de studenten ook (samen met de docent) bij het verwerken van de data, waarna ze dit najaar een rapportage zullen opleveren met de resultaten van de nulmeting.

Deel dit bericht: